Undervisnings- og betalingsbetingelser

Hvem kan gå på musikskolen:
Undervisningen kan søges af alle med bopæl i Hørsholm Kommune
i alderen 0-25 år.

Tilmelding:
Tilmeldingen gælder hele sæsonen. Der er dog en prøvetid på 3 måneder for førsteårselever.

Aflysning, fravær og dekort for aflyst undervisning:
Afbud bedes meddelt musiklæreren i så god tid som muligt. 
Lektioner, der forsømmes af eleven erstattes ikke, men ved længere tids dokumenteret sygdom kan der opnås kontingentnedsættelse eller -frafald. I tilfælde af lærers fravær eller aflysning fra musikskolens side, gives dekort ved flere end 2 aflysninger i løbet af en sæson. Dekorter kan først forventes udbetalt efter sæsonens udløb, tidligst i løbet af juli måned. Betalere har ikke ret til at tilbageholde betaling under henvisning til eventuelt kommende dekorter.

I lighed med praksis på daginstitutionsområdet forbeholder Musikskolen sig ret til at hjemsende elever, der er mødt frem til undervisningen, men tydeligvis er sygdomsramte. Musikskolen vil i disse tilfælde kontakte hjemmet med henblik på afhentning af eleven. Dette sker for at mindste risikoen for, at lærere og andre elever smittes.

Betaling:
Betalingen falder i 11 rater i perioden fra 1. august til og med 1. juni.  Raterne er udregnet således, at man betaler det samme beløb hver måned. Musikskolen tager forbehold for at priserne vil blive prisreguleret midt i sæsonen pr. 1. januar.

Udmeldelse og restance:
I prøvetiden varsles udmeldelse med en måned til den første i næstfølgende måned. Eksempler: Ved en anmodning om udmeldelse d. 15/9 er eleven udmeldt den 1/11. Ved en anmodning om udmeldelse d. 30/10 er eleven udmeldt den 1/12.

Udmeldelse efter prøvetiden samt for elever fra forrige sæson varsles med 3 måneder til den første. Eksempler: Ved en anmodning om udmeldelse modtaget den 31/12 er eleven udmeldt den 1. april. Ved en anmodning om udmeldelse modtaget den 4/1 er eleven udmeldt den 1. maj.

Eleven har ret til undervisning i varslingsperioden, men betalingspligten bortfalder ikke, såfremt eleven ikke ønsker at gøre brug af undervisning i varslingsperioden. Dette gælder for alle fag. Dog kan betalingen standses inden for varslingsperioden, hvis der er en elev på venteliste til faget, som kan overtage pladsen.

Udmeldelser skal ske skriftligt pr. mail til musikskolen@horsholm.dk.

Restance kan for eleven betyde standsning af undervisningen.