Hvem kan gå på musikskolen

Undervisningen kan søges af alle med bopæl i Hørsholm Kommune
i alderen 0-25 år.

Tilmelding

Tilmeldingen gælder hele sæsonen. Der er dog en prøvetid på 3 måneder for førsteårselever.

Aflysning, fravær og dekort for aflyst undervisning

Afbud bedes meddelt musiklæreren i så god tid som muligt.
Lektioner, der forsømmes af eleven erstattes ikke, men ved længere tids dokumenteret sygdom kan der opnås kontingentnedsættelse eller -frafald. I tilfælde af lærers fravær eller aflysning fra musikskolens side, gives dekort ved flere end 2 aflysninger af samme fag i løbet af en sæson. Hvis man for eksempel går til tuba hver tirsdag, og læreren er syg mere end to gange i løbet af en sæson, vil beløbet fra 3. aflyste lektion samt eventuelt fremtidige aflysninger af samme fag blive refunderet. Dekorter udregnes halvårligt, og vil enten blive fratrukket en regning eller udbetalt til NEM-konto. Betalere har ikke ret til at tilbageholde betaling under henvisning til eventuelt kommende dekorter.
I lighed med praksis på daginstitutionsområdet forbeholder Musikskolen sig ret til at hjemsende elever, der er mødt frem til undervisningen, men tydeligvis er sygdomsramte. Musikskolen vil i disse tilfælde kontakte hjemmet med henblik på afhentning af eleven. Dette sker for at mindste risikoen for, at lærere og andre elever smittes.

Betaling

Betalingen falder i 11 rater i perioden fra 1. august til og med 1. juni. For visse Musik og leg-hold samt Rytmeboks er det 10 rater. Raterne er udregnet således, at man betaler det samme beløb hver måned. Musikskolen tager forbehold for at priserne vil blive prisreguleret midt i sæsonen pr. 1. januar.

Udmeldelse og restance

Ønsker man at udmelde sig fra musikskolen, skal man sende en mail med anmodning om udmeldelse til musikskolen@horsholm.dk. Musikskolens lærere kan ikke modtage udmeldelser.

For instrumentalelever er der en prøvetid på 3 måneder. I prøvetiden varsles udmeldelse med en måned til den første i næstfølgende måned. Eksempler: Ved en anmodning om udmeldelse d. 15/9 er eleven udmeldt den 1/11. Ved en anmodning om udmeldelse d. 30/10 er eleven udmeldt den 1/12.

Udmeldelse efter prøvetiden samt for elever fra forrige sæson varsles med 3 måneder til den første. Eksempler: Ved en anmodning om udmeldelse modtaget den 31/12 er eleven udmeldt den 1. april. Ved en anmodning om udmeldelse modtaget den 4/1 er eleven udmeldt den 1. maj.

Eleven har ret til undervisning i varslingsperioden, men betalingspligten bortfalder ikke, såfremt eleven ikke ønsker at gøre brug af undervisning i varslingsperioden. Dette gælder for alle fag. Dog kan betalingen standses inden for varslingsperioden, hvis der er en elev på venteliste til faget, som kan overtage pladsen.

For holdundervisning som Musik og leg samt Rytmeboks varsles udmeldelse med en måned til den første i næstfølgende måned. Eksempler: Ved en anmodning om udmeldelse d. 15/9 er eleven udmeldt den 1/11. Ved en anmodning om udmeldelse d. 30/10 er eleven udmeldt den 1/12

Udmeldelser skal ske skriftligt pr. mail til musikskolen@horsholm.dk. Læreren kan ikke modtage udmeldelsen. Udmeldelsen gælder fra den dato, musikskolen har modtaget udmeldelsesmailen.

Restance kan for eleven betyde standsning af undervisningen.