Pr. 01.01.2015

§ 1. Navn og status

Hørsholm Musikskole er en kommunal institution med kommunalt tilskud og med hjemsted i Hørsholm kommune.

§ 2. Formål

Det er musikskolens formål at udvikle elevernes forståelse af musik som almen menneskelig og kunstnerisk udtryksform gennem aktiv musikudøvelse og herved fremme den enkelte elevs personlige musikalske udtryk og kunstneriske stillingtagen således, at eleverne opnår forudsætninger for livslang deltagelse i musiklivet såvel som udøvere og lyttere. Musikskolen tilbyder så vidt muligt undervisning i alle instrumentgrupper og har som mål med undervisningen, at den enkelte elev opnår højst mulig beherskelse af sit instrument gennem såvel soloundervisning som alsidige tilbud om sammenspil i instrumentale og vokale grupper.
Hertil er det musikskolens formål at medvirke til at fremme musikmiljøet i Hørsholm Kommune.

§ 3. Indhold

Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år hovedsageligt bosiddende i Hørsholm kommune. Musikskolen udvikler særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov

§ 4. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer. Heraf udpeges:
3-4 af og blandt musikskolens forældre
1 af og blandt ”Musikskolens Venner”
1-2 af og blandt musikskolens medarbejdere
1 repræsentant for folkeskolen

Musikskolens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og fungerer som bestyrelsens sekretær.

Undervisere ansat ved musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand blandt forældrerepræsentanterne.
De 3 forældrerepræsentanter og suppleanter for disse vælges for en 4-årig periode straks efter valg til kommunalbestyrelsen.

§ 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen bidrager til udviklingen af musikskolens virksomhed og fungerer som sparringsorgan for musikskolens daglige ledelse.
Bestyrelsen udtaler sig om skolens budget og økonomiske udvikling, i dialog med musikskolens ledelse og det politiske udvalg, hvorunder musikskolens virksomhed hører.
Bestyrelsen høres ved større ændringer i musikskolens virksomhed.
Bestyrelsen bidrager til at fremme samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen samt mellem hjemmene og musikskolen.
Bestyrelsen tilbydes én plads i ansættelsesudvalget ved ansættelse af musikskolens leder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

§ 7. Musikskolens leder og daglige drift

Musikskolens leder skal have de fornødne musikalske, pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have musikfaglige kvalifikationer svarende til en lærer ved musikskolen samt ledelsesmæssig overbygning.

Musikskolens leder har over for kommunen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af musikskolens virksomhed i overensstemmelse med såvel musikskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens beslutninger og de regler og retningslinjer, som formuleres af Kulturstyrelsen. Tilsynet med musikskolens drift og økonomi foretages af Hørsholm Kommune.

§ 8. Økonomi, budget og regnskab

Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelle andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.
Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.
Lederen orienterer bestyrelsen om den økonomiske udvikling.
Lederen fremsender budgettet til godkendelse af Hørsholm kommune.
Lederen fremsender herefter inden den fastsatte frist det godkendte budget til Statens Kunstfond samtidig med ansøgning om statstilskud.
Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes til kommunen og Statens Kunstfond inden de fastsatte frister.

§ 9. Vedtægter

Vedtægterne udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
Vedtægterne kan foreslås ændret, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen skal forelægges alle ændringer til godkendelse. Statens Kunstfond skal orienteres om alle vedtægtsændringer.

§ 10. Ophør

Musikskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for musikskolens ophør.